1

Eko-orędzie Benedykta XVI inspiracją E&E


W preambule naszego stowarzyszenia napisaliśmy ?Z chrześcijańską odpowiedzialnością za świat w którym żyjemy, z troską o całe Stworzenie w roku ogłoszenia Orędzia Papieża Benedykta XVI: ?Jeżeli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia?, w którym wzywa katolików i całą ludzkość do ?w pełni zrównoważonego zarządzania środowiska i zasobów planety? (pkt.10) oraz stworzeniu okoliczności sprzyjających ?zachowaniom cechujących się umiarem zmniejszając swoje zapotrzebowanie na energię i poprawiając warunki jej wykorzystania? (pkt.9) chcemy włączyć się w promocję stylu życia oszczędnego i roztropnego zakładając Stowarzyszenie Energia i Etyka.?

Można zatem zapytać: to Ojciec Święty mówi również o ochronie środowiska i energetyce? Skąd zatem bierze się zainteresowanie Kościoła sprawami ekologicznymi?

Rzeczywiście dla wielu było zaskoczeniem, że Benedykt XVI obszerne orędzie noworoczne w 2010 roku poświęcił w całości ekologii. Oto Papież zaangażował swój autorytet, aby wezwać do poważnego zajęcia problemami ekologicznymi świata. ?Zasoby naturalne powinny być zużywane w taki sposób, by czerpanie natychmiastowych korzyści nie pociągało za sobą negatywnych skutków dla istot żywych, ludzi i zwierząt, dziś i jutro? ? pisze. Warto na naszych stronach zaprezentować ten ważny dokument kościlny.

Hasłem Dnia były słowa: ?Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia?, które stały się również tytułem orędzia. Papież podkreśla w nim, że obok niebezpieczeństw zagrażających pokojowi i integralnemu rozwojowi człowieka, takich jak wojny, międzynarodowe i regionalne konflikty, terroryzm, łamanie praw człowieka, zasadnicze znaczenia dla pokojowego współżycia ludzkości ma ochrona dzieła stworzenia. Benedykt XVI wskazuje na konieczność odnowienia i umocnienie przymierza między człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

Papież Benedykt nawiązuje do opublikowanego w 1 stycznia 1990 r. pokojowego orędzia ?Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem? i zwraca uwagę na aktualność apelu Jana Pawła II, który mówił o ?kryzysie ekologicznym? i podkreślał, że ma on charakter głównie etyczny wskazując na ?pilną potrzebę moralną nowej solidarności?.

Wzywa do poważnego zajęcia się takimi problemami jak: zmiany klimatyczne, pustynnienie, degradacja i utrata produktywności rozległych obszarów rolnych, zanieczyszczenie rzek i warstw wodonośnych, zanikanie różnorodności biologicznej, wzrost liczby katastrof naturalnych, deforestacja regionów równikowych i tropikalnych. Przypomina o losie tzw. uchodźców ekologicznych, którzy ze względu na zniszczenie środowiska muszą zmieniać miejsce zamieszkania a także o konfliktach związanych z dostępem do zasobów naturalnych.

Benedykt XVI zwraca uwagę, że kryzys ekologiczny jest ściśle związany z ?koncepcją rozwoju oraz z wizją człowieka i jego relacji z innymi i ze stworzeniem?. Wskazuje na potrzebę ?głębokiej i dalekowzrocznej analizy modelu rozwoju? oraz ?refleksji nad sensem gospodarki i jej celami, umożliwiającą naprawę wadliwych mechanizmów i wypaczeń?. Jego zdaniem, aby pokonać kryzys ekologiczny ?ludzkość potrzebuje głębokiej odnowy kulturowej; musi odkryć na nowo wartości stanowiące solidny fundament, na którym można zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich? i apeluje o solidarny styl życia charakteryzujący się umiarem.

Papież porusza kwestię kurczenia się bogactw naturalnych naszej planety, co może doprowadzić, że zabraknie ich dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Zwraca uwagę, że niszczenie środowiska często jest rezultatem braku dalekowzrocznych projektów politycznych bądź dążenia do osiągnięcia krótkowzrocznych korzyści gospodarczych. Zwraca uwagę na potrzebę ?solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej?.

Ojciec Święty podkreśla konieczność nowej solidarności w stosunkach między krajami rozwijającymi się a wysoko uprzemysłowionymi. Zaznacza przy tym, że kraje rozwijające się, nie są zwolnione z odpowiedzialności za środowisko naturalne i wzywa kraje uprzemysłowione, aby bardziej bezinteresownie przekazywały im swoją ekologiczną wiedzę i technologię.

Kolejną kwestią poruszaną przez Benedykta XVI jest problem zasobów energii i ?wypracowanie wspólnych i zrównoważonych strategii, pozwalających zaspokoić zapotrzebowanie na energię współczesnego pokolenia, a także pokoleń przyszłych?. Wzywa społeczeństwa krajów zaawansowanych technologicznie, aby ?kierowały się umiarem, zmniejszając swoje zapotrzebowanie na energię? i poprawiały warunki jej wykorzystania.

Papież wskazuje także na potrzebę badań naukowych i technologicznych związanych z ekologią oraz wprowadzania ich w życie. ?Współcześnie nauka stwarza wiele sposobności, możliwe są też nowatorskie drogi, które pozwalają na wypracowanie zadowalających i harmonijnych rozwiązań w zakresie stosunków człowieka ze środowiskiem? ? napisał Benedykt XVI i wezwał do wspierania badań zmierzających do wykorzystania wielkiego potencjału energii słonecznej oraz utworzenia światowego systemu hydrogeologicznego, ustanowienia odpowiednich programów rozwoju wsi, opartych na drobnych rolnikach i ich rodzinach, a także wypracowanie rozwiązań politycznych w kwestii gospodarki leśnej, likwidacji odpadów, połączenia walki ze zmianami klimatycznymi z walką z ubóstwem. ?Krótko mówiąc, konieczne jest uwolnienie się od logiki czystej konsumpcji, by wspierać takie formy produkcji rolnej i przemysłowej, w których będzie uszanowany porządek stworzenia oraz które będą zaspokajały podstawowe potrzeby wszystkich? ? napisał papież.

Benedykt XVI wskazuje także na wagę osobistych zachowań człowieka wobec degradacji środowiska naturalnego co wiąże się ze zmianą aktualnych stylów życia oraz ?modeli konsumpcji i produkcji, często niezrównoważonych z punktu widzenia społecznego, ze względu na środowisko, a nawet ekonomię?. ?Konieczna jest już zatem rzeczywista zmiana mentalności, która skłoni wszystkich do przyjęcia nowych stylów życia? ? zaznacza papież. ?Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic? ? podkreślił. Zwraca także uwagę, że kształtowanie postaw proekologicznych jest zadaniem różnych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych oraz mediów, które ?w tej dziedzinie, mogą proponować pozytywne modele, na których należy się wzorować?.

Papież podkreśla, że zajmowanie się środowiskiem wymaga ?szerokiej i globalnej wizji świata; wspólnego i odpowiedzialnego wysiłku, by odejść od logiki, w której centrum jest egoistyczny interes nacjonalistyczny, i wypracować wizję uwzględniającą zawsze potrzeby wszystkich narodów?. Benedykt XVI przypomina także o ekologicznej odpowiedzialności Kościoła ?za świat stworzony? i zapewnia o swoim wsparciu dla ?wychowania do odpowiedzialności ekologicznej?.

Na zakończenie papież przypomina o nierozerwalnym związku, który istnieje między Bogiem, istotami ludzkimi a całym światem stworzonym i podkreśla, że ?każdy człowiek ma obowiązek chronić środowisko naturalne, aby budować świat pokojowy?. ?Jest to pilne zadanie, które trzeba realizować z nowym zaangażowaniem wszystkich; jest to opatrznościowa okazja, by dać nowym pokoleniom perspektywę lepszej przyszłości dla wszystkich. Oby byli tego świadomi rządzący narodami oraz wszyscy, na każdym szczeblu, którym leży na sercu los ludzkości: ochrona stworzenia i zaprowadzanie pokoju są ze sobą ściśle powiązane!? ? pisze papież na zakończenie orędzia na XLIII Światowy Dzień Pokoju.

Całe orędzie jest doskonałą syntezą nauczania społecznego Kościoła w kontekście trudnych wyzwań współczesności. Daje odpowiedź wszystkim widzącym w działaniach na rzecz ochrony przyrody jedynie ?lewactwo?, ?zielony totalitaryzm?, zagrożenie duchowe czy zamach na nasz dobrobyt.

Warto na koniec podkreślić, jak mocno Benedykt XVI wskazuje na wagę osobistych zachowań człowieka wobec degradacji środowiska naturalnego, co wiąże się ze zmianą mentalności, aktualnych stylów życia oraz naszych modeli konsumpcji.

Czy słowa Ojca Świętego wystarczą jako motywacja do korekty stylu naszego życia i zaangażowania ekologicznego w Polsce?

o. Stanisław Jaromi

Licznik odwiedzin

Dzisiaj145
Wczoraj174
W tym tygodniu968
W tym miesiącu1090
Od początku90084

Skontaktuj się z nami